Menu
Obec Lešná
ObecLešná

Matrika

Matrika

Petra Oravová – matrikářka

Radmila Hrušková – matrikářka (zástup)

Pracoviště: Obecní úřad Lešná, Lešná č. 36, 756 41 Lešná

Kontakt: 571 635 022, email: matrika@obec-lesna.cz nebo oravova@obec-lesna.cz

Úřední hodiny

Po   8:00 – 11:00    12:30 – 17:00

Út   8:00 – 11:00    12:30 – 14:30

St    8:00 – 11:00    12:30 – 17:00

Čt a Pá jen po telefonické dohodě.

Dny určené pro styk s veřejností: pondělí, úterý, středa

 

matrika Lešná:

- úmrtí

- uzavření manželství

- vydávání druhopisů matričních dokladů (rodných listů, úmrtních listů, oddacích listů)

- změna jména a příjmení

- změna příjmení po rozvodu manželství (do 6 měsíců po nabytí právní moci rozsudku o

  rozvodu)

- vydání osvědčení k církevnímu sňatku

- vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

- užívání ženského příjmení v mužském tvaru

- volba druhého jména

- nabírání žádostí o zápis do zvláštní matriky

- nahlížení do matričních knih a sbírek listin

 Ověřování podpisů a listin (legalizace 50Kč/podpis a vidimace 30Kč/str)

 Czech POINT:

 - vydávání ověřených výpisů

 - konverze dokumentů

 - zřízení datové schránky

 - zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydávání nových (zapomenuté,

   ztracené přístupové údaje)  

   vystavení veřejné listiny o identifikaci

 

 

UMRTÍ

Úmrtní list

Úmrtní list je matriční doklad, který potvrzuje úmrtí člověka. Budete ho potřebovat pro vyřízení dalších práv a povinností.

Nemusí existovat jen jeden úmrtní list. Každý, kdo potřebuje úmrtní list zemřelého, aby si mohl vyřídit další svá práva a povinnosti, si může zažádat o druhopis. Za druhopis zaplatíte 300 Kč.

Týká se vás to, pokud:

 • jste vypravitel pohřbu,
 • jste příbuzný zemřelého nebo osoby prohlášené za mrtvou (manžel, manželka, rodič, potomek),
 • jste žili v době úmrtí se zemřelým ve společné domácnosti,
 • prokážete právní zájem (např. jste majitel pozemku, na kterém má zemřelý věcné břemeno, jste dědic, ale nejste příbuzný nebo jste vzdálený příbuzný atd.).

Kdy to musíte řešit

Matriky mají na vystavení úmrtního listu 30 dní od chvíle, kdy se o úmrtí dozví z Listu o prohlídce zemřelého, který jim zašle lékař. Je ale možné, že si ho budete moci vyzvednout dříve.

Co k tomu potřebujete

 • svůj doklad totožnosti s fotografií (např. občanský průkaz nebo cestovní pas), 
 • rodný list nebo oddací list, kterým se prokazuje váš příbuzenský vztah k zemřelému (na matrice vyžadují tyto dokumenty jen ve výjimečných případech).

Kde a jak to máte řešit

Úmrtní list vám vystaví matrika, pod kterou spadá místo úmrtí osoby. Zemřel-li občan České republiky v cizině, vystaví úmrtní list zvláštní matrika v Brně.

Vyzvednutí

Podle toho, jak se domluvíte s matrikou, si můžete úmrtní list po vystavení:

 • vyzvednout osobně na matrice, která úmrtní list vystavila,
 • nebo ho dostanete poštou do vlastních rukou.

Po zápisu úmrtí oznámí matrika úmrtí soudu, pod který zemřelý spadal podle místa trvalého pobytu. Soud pak případu přidělí notáře, který kontaktuje dědice.

Matrika nahlásí úmrtí také České správě sociálního zabezpečení.

 

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ, PARTNERSTVÍ

URČENÉ MÍSTO A DOBA PRO KONÁNÍ SVATBY V ROCE 2024 STANOVENÉ RADOU OBCE LEŠNÁ

Obřady se konají v čase: 11 hodin, 12 hodin a 13 hodin.

 

LEDEN          13.1.                                       ČERVENEC   13.7.

ÚNOR            17.2.                                      SRPEN           24.8.

BŘEZEN        16.3.                                       ZÁŘÍ              21.9., 28.9.

DUBEN          5.4., 20.4.                              ŘÍJEN             19.10.

KVĚTEN       11.5.                                         LISTOPAD     9.11

ČERVEN        22.6.                                        PROSINEC    14.12.

 

URČENÉ MÍSTO A DOBA PRO KONÁNÍ OBŘADU PARTNERSTVÍ STANOVENÉ STAROSTOU OBCE

KAŽDÝ POSLEDNÍ PÁTEK V MĚSÍCI a soboty 22.6., 13.7. 24.8 a 28.9.

Obřady se konají v čase: ve 14 hodin.

Pro zamluvení termínu svatebního obřadu nebo registrovaného partnerství kontaktujte Obecní úřad Lešná – Petra Oravová na tel. čísle 571 635 022 nebo email: oravova@obec-lesna.cz.

Úředně určenou místností k uzavření manželství a registrovaného partnerství je obřadní síň Obecního úřadu v Lešné.

Doklady potřebné k uzavření manželství:

Dotazník o uzavření manželství, rodné listy, platné občanské průkazy. Je-li některý ze snoubenců ovdovělá/ý-úmrtní list zemřelého manžela (manželky), je-li některý ze snoubenců rozveden/á – soudní rozhodnutí o rozvodu opatřené doložkou o nabytí právní moci.

Poplatky od roku 2024:

Zákon 634/2004 Sb., položka 12

a) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky 5000 Kč

 

5000

b) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 3000 Kč

 

3000

c) Přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města 1000 Kč

 

1000

d) Vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu 3000 Kč

 

3000

e) vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku 500 Kč

 

500

f) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem 500 Kč

 

500

Poznámky

   

1. Poplatek podle písmen a) až d) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců nebo jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství.

   

2. Poplatek podle písmene d) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo místo i čas určené obcí pro konání slavnostních obřadů nebo povoluje-li se vstup do registrovaného partnerství mimo místo i čas určené matričním úřadem k přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství.

   

3. Poplatek podle písmene c) se nevybírá, jestliže je dán důvod pro vybrání poplatku podle písmene d).

   

Osvobození

   

Od poplatku podle písmene d) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

 


 

VYDÁNÍ MATRIČNÍHO DOKLADU Z MATRIČNÍ KNIHY

Matriční doklad (rodný, oddací nebo úmrtní list a doklad o registrovaném partnerství) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství, zemřela nebo vstoupila do registrovaného partnerství.

Jde-li o narození, uzavření manželství, vstup do registrovaného partnerství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matrika.

Při ztrátě rodného, oddacího, úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství může matriční úřad vydat jeho druhopis. Originálem je i vystavený druhopis (stejnopis) matričního dokladu.

O vydání matričního dokladu můžete matriční úřad požádat také elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Matriční doklad v listinné podobě bude zaslán na doručenku do vlastních rukou; v případě pobytu v zahraničí je možné zvolit také doručení na zastupitelský úřad České republiky.

O vydání matričního dokladu mohou požádat:

 • fyzické osoby, kterých se zápis týká, jejich manželé, partneři, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, sourozenci a zmocnění zástupci,
 • státní orgány České republiky nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu,
 • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949,
 • fyzické osoby, které prokáží, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před státními orgány České republiky nebo před orgány územních samosprávných celků,
 • osoby, které prokáží, že je to nezbytné k uplatnění právních nároků v cizině.

 

Vyřízení služby: ELEKTRONICKY, OSOBNĚ NEBO POŠTOU

 • O vydání matričního dokladu můžete matriční úřad požádat elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Matriční úřad vás vyzve k zaplacení správního poplatku převodem a sdělí vám číslo účtu a platební údaje. Matriční doklad v listinné podobě vám po uhrazení poplatku bude zaslán na doručenku do vlastních rukou; stejně tak v zahraničí v rámci EU, je-li tato služba v dané zemi dostupná. Je možné zvolit také doručení na zastupitelský úřad České republiky.
 • V případě pochybností, který matriční úřad vede matriční knihu, v níž je narození, uzavření manželství, vstup do registrovaného partnerství nebo úmrtí zapsáno, poskytne potřebné informace kterýkoli matriční úřad nebo krajský úřad.
 • Má-li být matriční doklad použit v zahraničí v rámci Evropské unie, vydá matriční úřad na vaši žádost k matričnímu dokladu také vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.

Matriční úřad vás vyzve k zaplacení správního poplatku převodem na účet úřadu a sdělí vám číslo účtu a platební údaje nebo přímo do pokladny OÚ.

Požádáte-li o vydání matričního dokladu jiné fyzické osoby, vyzve vás matriční úřad také k prokázání splnění zákonných podmínek pro vydání matričního dokladu.

Po zaplacení správního poplatku vám bude matriční list doručen způsobem, který jste zvolili v žádosti. 

Kolik budete platit

 • Za vydání matričního dokladu uhradíte správní poplatek ve výši 300 Kč.
 • Za vydání vícejazyčného standardního formuláře uhradíte správní poplatek ve výši 100 Kč.
 • Správní poplatek uhradíte převodem na bankovní účet matričního úřadu.

 

 

ZMĚNA JMÉNA A PŘÍJMENÍ

Kdo a za jakých podmínek

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení (popřípadě více příjmení), která je fyzická osoba povinna užívat, lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupů.
 

Žádost o povolení změny jména nebo příjmení může podat:

 • fyzická osoba - občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého dítěte,
 • fyzická osoba, která není občanem České republiky, jen má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky podle zákona o pobytu cizinců nebo jí byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona o azylu.
   

1) Povolení změny jména

 • změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno neexistující, zkomolené, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem,
 • změna jména se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte.
   

2) Povolení změny příjmení

 • změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod,
 • změna příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte,
 • za trvání manželství může být změna příjmení povolena pouze na základě souhlasu obou manželů,
 • mají-li manželé společné příjmení a je-li povolena změna příjmení jednomu z nich, vztahuje se tato změna i na příjmení druhého manžela a příjmení jejich nezletilých dětí,
 • mají-li manželé a rodiče dítěte různá příjmení, změna příjmení toho z manželů, jehož příjmení má nezletilý, se vztahuje i na nezletilého,
 • mají-li manželé společné příjmení a jeden z nich užívá a na druhém místě uvádí příjmení předchozí, může jim být povolena změna pouze tohoto společného příjmení.

  

O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje na základě písemné žádosti:

 • matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu, u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte,
 • pokud žadatel, popřípadě nezletilé dítě, není na území České republiky přihlášen k trvalému pobytu, je příslušný k projednání žádosti matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky,
 • pokud žadatel, popřípadě nezletilé dítě nikdy trvalý pobyt na území České republiky neměli, příslušný k projednání žádosti je Úřad městské části Praha 1,
 • jsou-li pro to vážné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno, které má být změněno, zapsáno.

Co musí žádost o povolení změny jména, nebo příjmení obsahovat:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství žadatele,
 • rodné číslo,
 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
 • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,
 • údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte,
 • odůvodnění

Co musíte předložit k žádosti o povolení změny jména, nebo příjmení:

 • rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo nezletilého dítěte, popřípadě doklad o uzavřeném partnerství,
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
 • jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera,
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
 • doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat např. platným občanským průkazem České republiky, cestovním dokladem, osvědčením nebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší 1 roku),
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení,
 • k žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte musí být dále přiložen písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas. Tento souhlas druhého rodiče není třeba předkládat, pokud
  • druhý rodič zemřel (v tom případě se k žádosti přiloží jeho úmrtní list),
  • pokud byl druhý rodič rodičovské odpovědnosti zbaven nebo byl výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven (v tom případě se k žádosti přiloží pravomocný rozsudek), nebo
  • pokud není známo místo trvalého pobytu druhého rodiče,
 • pokud občan České republiky žije v manželství s cizincem, k žádosti o povolení změny příjmení přiloží doklad o tom, že podle právního řádu jeho domovského státu tento stát uzná změnu příjmení, jestliže se má změna příjmení vztahovat i na tohoto cizince. Doklad se nepředkládá, pokud má cizinec povolen trvalý pobyt podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo jí byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona o azylu.
 • právo určit dítěti jméno či příjmení není součástí rodičovské odpovědnosti. Jediný způsob, jak daného práva rodiče zbavit, předvídá § 873 občanského zákoníku, podle něhož zbavil-li soud rodiče rodičovské odpovědnosti, může zároveň rozhodnout, že jej zbavuje všech nebo některých povinností a práv stanovených v § 856 občanského zákoníku. V případě předložení pravomocného rozsudku o zbavení či omezení rodičovské odpovědnosti je tedy nutné vždy vycházet z výroku rozsudku soudu, kterým byl rodič zbaven či omezen rodičovské odpovědnosti, resp. z rozsahu, v jakém jí byl zbaven či omezen. Není-li rodič dítěte explicitně zbaven či omezen v právu určit dítěti jméno nebo příjmení, nelze bez jeho souhlasu změnit jméno či příjmení dítěti bez dalšího. Takový rodič je účastníkem správního řízení o žádosti o změnu jména nebo příjmení.
   

3) Povolení změny jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví

Matriční úřad povolí na základě žádosti fyzické osoby a potvrzení poskytovatele zdravotních služeb změnu jména, popřípadě jmen, a příjmení,

 1. na neutrální jméno a příjmení, byla-li zahájena léčba pro změnu pohlaví, nebo
 2. na jiné jméno, popřípadě jména, a příjmení, byla-li léčba pro změnu pohlaví dokončena.

Doklad, který je jinak třeba předložit matričnímu úřadu k žádosti o povolení změny jména nebo příjmení se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.

Poplatky a termíny

Vydání povolení změny

 1. příjmení hanlivého nebo směšného - 200,- Kč,
 2. příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení (dřívějším příjmením se rozumí jen nejblíže předcházející příjmení) - 300,- Kč,
 3. jména nebo příjmení v ostatních případech - 3 000,- Kč.

Osvobození

 1. Od poplatku je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
 2. Od poplatku je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice nebo v důsledku uvedení nesprávných údajů na vydaných matričních dokladech.
 3. Od poplatku je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.
 4. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení partnera za trvání registrovaného partnerství na příjmení druhého partnera. 

Poznámky

 1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.
 2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.
 3. Dřívějším příjmením se pro účely zákona o správních poplatcích rozumí jen nejblíže předcházející příjmení.

Lhůty pro vyřízení

Příslušný matriční úřad je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.
 Další činnosti

Po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení a na základě nově vydaného matričního dokladu po povolené změně je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu, příp. cestovního dokladu.

OVĚŘOVÁNÍ

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Zároveň se legalizací ale nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy a ověřující úřad za obsah listiny neodpovídá, obdobně jako u vidimace. I u legalizace existují zákonem stanovené výjimky, kdy ji nelze provést.

Od 1. ledna 2024 dochází ke změně výše poplatku za legalizaci — ověření podpisu, a to na 50 korun

Při ověření podpisu již zároveň není možné, aby žadatel prokazoval svoji totožnost řidičským průkazem. 

Vidimací se ověří, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou nikoliv však, že údaje na předkládané listině jsou v souladu s právními předpisy či pravdivé a správné. V souladu se zákonem o ověřování ověřující úřad za obsah vidimované listiny neodpovídá. Vidimovat lze všechny listiny, u kterých to přímo nezakazuje zákon o ověřování.

Poplatek za vidimaci (ověření listiny) Kč 30,-/1 stranu (zůstává beze změny).

Obecní úřad

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Facebook

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
slabý déšť 29 °C 16 °C
středa 19. 6. zataženo 30/18 °C
čtvrtek 20. 6. polojasno 33/19 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 27/18 °C
ObecLešná