Menu
Obec Lešná
ObecLešná

Evidence obyvatel

Hlášení trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

Zákon o evidenci obyvatel neukládá občanovi povinnost zdržovat se v místě svého trvalého pobytu, ani přihlásit se k trvalému pobytu v místě, ve kterém fakticky bydlí, ani tak do objektu, ke kterému nabyl vlastnická práva. Údaj o adrese místa trvalého pobytu má pouze evidenční charakter.

Kdo ohlašuje místo pobytu:

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy,
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu,
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Jak a kam se obrátit

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj.:

 • na obecním úřadu,

Co musíte předložit

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis),
 • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou,
 • doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, písemné potvrzení oprávněné osoby s úředně ověřeným podpisem o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny,
   

Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Ohlášení změny místa trvalého pobytu nelze provést prostřednictvím datové schránky, tento úkon vyžaduje fyzickou přítomnost občana na úřadě. Podle důvodové zprávy k zákonu o evidenci obyvatel je účelem zákonem upraveného postupu vytvoření účinného mechanismu kontroly, jehož prostřednictvím budou eliminovány případy zneužití neplatného údaje o trvalém pobytu v období, než bude občanovi vydán nový občanský průkaz s aktuálním a pravdivým údajem o trvalém pobytu.
Formuláře

Je nutné vyplnit originální tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně.

Správní poplatek za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč. Občané mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeni.
 

Lhůty

Ohlašovna je povinna provést zápis o změně adresy místa trvalého pobytu do agendového informačního systému evidence obyvatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů.

Ohlašovna je povinna oznámit vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby ve lhůtě 15 dnů od zaevidování změny. V případě, že je oprávněná osoba současně vlastníkem objektu oznámení ohlašovna nezasílá.

Občan starší 15 let je povinen podat žádost o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě nejpozději
do 60 dnů ode dne ohlášení změny místa trvalého pobytu.

 

Zrušení trvalého pobytu

Kdo rozhoduje o zrušení místa trvalého pobytu:

 • ohlašovna z moci úřední,
 • ohlašovna na návrh navrhovatele - vlastníka objektu nebo jeho vymezené části, nebo oprávněné osoby (dále jen "oprávněná osoba") za splnění zákonných podmínek.
   

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

 • byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,
 • byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení,
 • zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

 Jak a kam se obrátit

Návrh na zrušení adresy místa trvalého pobytu podá oprávněná osoba na ohlašovně v místě trvalého pobytu občana, kterému má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen, tj.

 • na obecním úřadu,

Co musíte předložit

Při zrušení místa trvalého pobytu je oprávněná osoba povinna:

 • podat písemný návrh na zrušení místa trvalého pobytu,
 • prokázat existenci důvodů pro zrušení adresy místa trvalého pobytu občana - zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a zároveň neužívá-li občan tento objekt nebo vymezenou část,
 • prokázat totožnost občanským nebo jiným dokladem totožnosti,
 • doložit vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva nemůže ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.
   

Formuláře

Neexistuje standardizovaný vzor žádosti návrhu na zrušení adresy místa trvalého pobytu.

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. Zrušením trvalého pobytu končí platnost občanského průkazu. Občan, kterému byl zrušen trvalý pobyt, je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Správní poplatek

Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu zaplatí žadatel za každou osobu uvedenou v návrhu správní poplatek ve výši 100,- Kč.
Lhůty

Viz správní řízení.

Zavedení adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu prostřednictvím informačního systému evidence obyvatel

Podle§ 10b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, může občan České republiky požádat o zavedení (změnu, zrušení) adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu (dále jen "doručovací adresy") do agendového informačního systému evidence obyvatel.
 

Doručovací adresu je možné zavést do agendového informačního systému evidence obyvatel ve formátu:

 • adresa v České republice;
 • adresa v České republice s připojenou doplňující identifikací místa;
 • adresa mimo území České republiky;
 • adresa poštovní přihrádky nebo dodávací schránky.
   

Doručovací adresa (odlišná od adresy místa trvalého pobytu), je referenčním údajem podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Na tuto adresu pak budou všechny úřady doručovat písemnosti, nemáte-li zpřístupněnu datovou schránku fyzické osoby.

Kdo a za jakých podmínek

V této věci je oprávněn jednat občan starší 15 let, příp. jeho zmocněnec na základě plné moci.

Jak a kam se obrátit

Ohlášení doručovací adresy (její změnu nebo zrušení) provedete občan na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území České republiky, tj.

 • obecním úřadu,
 • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst, (dále též "příslušný úřad").

Co musíte předložit

 • písemnou žádost na příslušném úřadu. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky fyzické osoby,
 • v případě osobního podání žádosti na příslušném úřadu prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem.
   

Formuláře

Doporučený vzor žádosti "Hlášení adresy pro doručování" je k dispozici mimo jiné na příslušném úřadu. Žádost může obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti, byly písemnosti doručovány. Není-li toto datum v žádosti občanem uvedeno, jedná se o datum podání žádosti. Nelze určit datum platnosti zpětně.

Formulář - hlášení adresy pro doručování Typ: DOC dokument, Velikost: 124.5 kB

Správní poplatek

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty

Ohlašovna zapíše údaj o adrese pro doručování písemností bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo změně skutečnosti související se zapsaným údajem dozví.

 

Doručování písemností občanům s „úřední adresou“

Obecní úřad Lešná není ze zákona oprávněn přebírat soukromou poštu fyzických osob a listovní zásilky nepřebírá, případně posílá zpět. Pokud chcete vědět, zda Vám něco přišlo, tak se osobně dostavte nebo napište email s dotazem, zda zde něco máte. Upozorňuji, že zásilek je zde už dost a pokud si do konce dubna 2024 zásilky z roku 2023 nevyzvednete, tak provedeme jejich skartaci.

Nevyzvedne-li si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena u doručovatele (na poště) k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou (i když se adresát o uložení nedozvěděl)!

Je v zájmu každého občana učinit taková opatření, aby mu byly písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, resp. aby využil všechny možnosti, vyplývající z platné legislativy upravující problematiku doručování.

Adresa trvalého pobytu na ohlašovně Obecního úřadu Lešná, byla občanovi „úředně přidělena“ zpravidla ve správním řízení, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, jedná se o tzv. úřední adresu.  Občan se na úřední adrese nezdržuje, úřední adresa pobytu není určena k bydlení a občanovi z tohoto evidenčního údaje nevyplývají žádná práva k objektu ohlašovny. Tato adresa slouží pouze jako evidenční údaj, za účelem vydání osobního dokladu občanovi a nelze ji pokládat za adresu pro doručování jeho korespondence.

Občané s „úřední adresou „mají tyto možnosti:

1. zajistit si na poště zdarma „odnos“, tj. vyzvedávat si zásilky přímo na poště

2. zajistit si, za poplatek, tzv. “dosílku“- přeposlání písemnosti na adresu, kde se zdržují

3. zřídit si zdarma datovou schránku

4. nahlásit např. soudu či správnímu orgánu adresu pro doručování (v souvislosti s konkrétním probíhajícím řízením), správnímu orgánu i pro řízení zahájená u něj v budoucnu

5. zdarma nahlásit doručovací adresu na ohlašovnu podle místa trvalého pobytu a tato se dostane do informačního systému evidence obyvatel. Tu pak mají za povinnost využívat veškeré soudy a správní orgány.

Obecní úřad

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Facebook

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
1
11 12 13
2
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuální počasí

dnes, úterý 16. 4. 2024
slabý déšť 10 °C 5 °C
středa 17. 4. slabý déšť 10/2 °C
čtvrtek 18. 4. slabý déšť 10/0 °C
pátek 19. 4. déšť se sněhem 7/1 °C
ObecLešná