Menu
Obec Lešná
ObecLešná

Volby pro rok 2023

Výsledky voleb 2023

https://www.volby.cz/pls/prez2023/pe33?xjazyk=CZ&xnumnuts=7203&xobec=544302

 

II. kolo Volba prezidenta ČR 2023

Kteří kandidáti postoupili do druhého kola prezidentské volby 2023?

První kolo prezidentské volby skončilo. Vítězem se stal Petr Pavel, který získal 35,4 procent hlasů voličů, druhý Andrej Babiš skončil těsně za ním se ziskem 34,99 procent hlasů.

Kdy bude zvolen nový prezident?

Kdo se stane novým prezidentem, se Češi pravděpodobně dozvědí v sobotu 28. ledna odpoledne. V ten okamžik dotyčná/ý započne svoje pětileté funkční období a zvolen/a do funkce může být pouze dvakrát za sebou. 

Jak volit v druhém kole prezidentských voleb 2023

Druhé kolo prezidentských voleb probíhá obdobně jako to první.  Volební lístky na rozdíl od prvního kola však voličům Česká pošta nedoručí až domů, ale budou pouze ve volební místnosti.

Důvodem je, že kandidát má právo 24 hodin před volbami z kandidatury odstoupit a v tu chvíli do druhého kola postupuje kandidát, který se umístil na třetím místě. Jeden volební lístek by tak byl neplatný.  Členové volební komise z tohoto důvodu poskytnou voliči lístky pouze kandidátů, kteří postupují. 

Volič po předložení občanského průkazu vyrazí s obálkou a dvěma volebními lístky za plentu. V soukromí vloží lístek svého favorita do připravené obálky a poté vhodí obálku do volební urny, která se nachází před plentou. 

Volební lístky jsou neplatné když:

 • je do obálky vložen více než jeden hlasovací lístek
 • volební lístek není vložen do obálky s úředním razítkem
 • hlasovací lístek není vytištěný na předepsaném tiskopise

Volby Prezidenta České republiky se uskuteční ve dnech:

II.kolo

v pátek dne 27.1.2023 od 14.00 hod. do 22.00 hodin a 

v sobotu dne 28.1.2023 od 8.00 hod. do 14.00 hodin.

 

Místem konání voleb Prezidenta ČR je:

v okrsku č. 1 – Lešná Základní škola Lešná

pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu Lešná

v okrsku č. 2 – Jasenice zasedací místnost v kulturním domě

pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu Lešná - Jasenice

v okrsku č. 3 – Perná sál kulturního domu

pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu Lešná - Perná

v okrsku č. 4 – Lhotka nad Bečvou zasedací místnost v požární zbrojnici

pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu Lešná – Lhotka n/B

v okrsku č. 5 – Vysoká sál v kulturním domě

pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu Lešná - Vysoká

v okrsku č. 6 – Mštěnovice zasedací místnost v kulturním domě

pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu Lešná - Mštěnovice

v okrsku č. 7 – Příluky místnost rozhlasu v pohostinství Siréna

pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu Lešná - Příluky

Voličem je

 • občan ČR, který nejpozději 14. ledna 2023 dovrší věku 18 let;
 • ve druhém kole pak i občan ČR, který nejpozději 28. ledna 2023 dovrší věku 18 let,
  a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a omezenou svéprávnost k výkonu práva volit.
 •  

I. kolo voleb

Vzdání se kandidatury

Úřední záznam o vzdání se kandidatury pana Josefa Středuly (370.19 kB)

 

Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta České republiky 2023

Volba prezidenta republiky se koná na území České republiky v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Případné druhé kolo volby prezidenta se na území České republiky uskuteční v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem je

 • občan ČR, který nejpozději 14. ledna 2023 dovrší věku 18 let;
 • ve druhém kole pak i občan ČR, který nejpozději 28. ledna 2023 dovrší věku 18 let,
  a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a omezenou svéprávnost k výkonu práva volit.

Volební místnost

Adresu volební místnosti a další potřebné informace zveřejní starosta nejpozději 15 dnů přede dnem volby, tj. nejpozději 29. prosince 2022, způsobem v místě obvyklým; pokud je v obci více volebních okrsků, starosta sdělí, která část obce a volební místnost náleží ke kterému okrsku.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně.

Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta.

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem prvního kola volby (10. ledna 2023).

Pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti.

Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.

Informace o vzdání se kandidatury nebo ztrátě volitelnosti

Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo ztrátě volitelnosti kandidáta. Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.

Prokázání totožnosti

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

 • platným občanským průkazem,
 • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.
 

Průběh hlasování

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. Jinak mu nebude hlasování umožněno.

Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný.

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže ze zdravotních důvodů vybrat zvolený hlasovací lístek nebo nemůže číst, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
 

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
 

Kde lze o voličský průkaz žádat

U obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřadu městské části hlavního města Prahy) v místě trvalého pobytu voliče.

Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.

Co se uvádí v žádosti

Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu.

Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář. Vzor žádosti o vydání voličského průkazu obecním úřadem je k využití uveden zde (docx, 19 kB). Vzor žádosti o vydání voličského průkazu zastupitelským úřadem je k využití uveden zde (docx, 19 kB).

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad, mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

Jak a do kdy lze žádost podat

Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 6. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin)

 • na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
 • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

Osobně do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin); volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

O voličský průkaz je možno požádat také prostřednictvím Portálu občana (tato možnost bude spuštěna ve druhé polovině listopadu 2022). Žadatel pro tento způsob podání žádosti potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou, kterou si lze zřídit i při podávání žádosti.

Kdy a jak volič průkaz dostane

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem volby (29. prosince 2022). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, anebo jej voliči zašle.

Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.
 

Postup ve volební místnosti

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a případně i sadu hlasovacích lístků.

Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, nakonec rozhodne hlasovat ve "svém" volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

 

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb (251.01 kB)

 

Zvláštní způsob hlasování

Umístění volebních stanovišť (384.92 kB)

Informace o telefonním čísle (387.15 kB)

 

Jmenování zapisotelů okrskových komisí

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise (172.8 kB)

Obecní úřad

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Facebook

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

dnes, sobota 15. 6. 2024
jasno 24 °C 10 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 22/14 °C
pondělí 17. 6. zataženo 25/13 °C
úterý 18. 6. slabý déšť 29/16 °C
ObecLešná