Obsah

Částečná uzavírka silnice účelové komunikace Příluky - Mštěnovice

Z důvodu stavebních prací, zařízení staveniště v délce vždy maximálně 50m v rámci stavby "Silnice I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 3. etapa - chodník podlél silnice III/03570".

Doba trvání částečné uzavírky místní komunikace od 16.4.2018 do 6.5.2018. Částečná uzavírka bude provedena ve výše uvedeném termínu v co nejkratším časovém rozpětí.

 
 

Místní knihovna v Lešné má nové webové stránky 

https://www.lesna-perna-jasenice.knihovna.cz/

 
 

Mš Lešná informuje

Inkluze v MŠ Lešná

MŠ Lešná je zapojena od 01.09.2017 do projektu:

Operační  program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Dle šablony- Inkluze MŠ Lešná.

Projekt trvá do 31.08.2019

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Využíváme i školního asistenta pro celou mateřskou školu.

 
Změna ordinační hodiny MUDr. Jor - Lešná

Úterý od 15:00 do 17:00 hodin
 

Diakonice - Českobratrské církve evangelické Valašské Meziříčí

Diakonie ČCE - hospic CITADELA je jedním ze středisek rodiny Diakonie Českobratrské církve evangelické, jejíž posláním je pomáhat potřebným.

 
Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizue v roce 2018 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové ěetření o životních podmínkách domácností v ČR pod názvem "Zivotní podmínky 2018", které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem zjišťování je získaávat ddlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materialní chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé ČR v 11 575 domácnostech, z nichž se 6825 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Ve Zlínském kraji je do zjišťování zahrnuto 600 domácností z 56 obcí. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 3. února do 27. května 2018 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá a umožní nám získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem. 

Tazatel se respondentům prokazuje průkazem, na níž je kromě jména také 16místný identifikační kód. Prostřednictvím kódu si na webových stránkách můžete ověřit identitu tazatele: https://www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele.

 Cenové oznámení 

Obec Lešná oznamuje cenu vodného s účinností od 1. ledna 2018

Cenové oznámení

Mštěnovice

Lešná

Choryně

 
VODA

Cena vody od 1.ledna 2018

                                                     bez DPH               DPH 15 %            celkem

Lešná                                              30,90 Kč              4,64 Kč                 35,54 Kč

Lhotka nad Bečvou                       30,90 Kč              4,64 Kč                 35,54 Kč

Mštěnovice                                    39,70 Kč              5,96 Kč                 45,66 Kč

Jasenice, Perná, Vysoká, Příluky                                                                                                                                               39,70 Kč              39,7 Kč                 45,66 Kč

 
 

Veřejná služba

Informace pro klienty, pobírající dávky hmotné nouze od 1.2.2017

 
DEŠŤOVKA

V rámci ORP Valašské Meziříčí nespadají obce do území s nedostatkem vody (konzultováno s odborem ŽP), a tak není možné realizovat projekty na zachytávání vody pouze pro zalévání.

Realizovat lze pouze projekty kombinující zachytávání vody pro splachování a zalévání, nebo projekty na využití přečištěné odpadní vody s možným využitím strážkové vody.

DEŠŤOVKA - leták

DEŠŤOVKA - plakát

 
PEPI - mobilní aplikace Obce Lešná

NOVINKA!!! Aplikace Obce Lešná do mobilních telefonů!!

Stáhněte si zdarma do svého chytrého mobilního telefonu aplikaci Obce Lešná, díky ní budete informováni o všech novinkách a dění v obci.

Aplikaci si můžete stahovat na odkazu:

Telefony ANDROID https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.tripon.obeclesna

Telefony APPLE https://itunes.apple.com/us/app/obec-lesna/id1092898301?l=cs&ls=1&mt=8

 
Rada obce určila tyto termíny pro konání RO a ZO Obce Lešná v roce 2018:

RADA OBCE LEŠNÁ: 2018 (změna vyhrazena)  

 9.4., 23.4., 7.5., 21.5., 4.6., 11.6., 2.7.,16.7., 30.7., 13.8., 27.8., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 10.12., 19.12.

 

ZASTUPITELSTVO OBCE LEŠNÁ:  2018 (změna vyhrazena) 

18.6., 17.9., 17.12.
 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2018

Pondělí (sudý týden) - Lešná, Perná, Jasenice, Vysoká

Úterý (sudý týden) - Mštěnovice, Příluky, Lhotka nad Bečvou

Plasty - žluté pytle (první úterý v měsíci) v roce 2018

2.1., 6.2., 6.3., 3.4., 2.5. (středa), 5.6., 3.7., 7.8., 4.9., 2.10., 6.11., 4.12

Papír - modré pytle (první středa každého čtvrt roku) v roce 2017

7.3., 6.6., 5.9., 5.12

Cena komunálního odpadu zůstavá pro rok 2018 stejná 440 Kč/osoba.

Poplatek za odpad je splatný do 30.6.2018.
 

Poplatek za psa

Splatnost do 31. května 2018. Částka činí 100,- Kč na jednoho psa a rok.

Poplatky lze uhradit:

  1. Bezhotovostní platbou, internetovým bankovnictvím pod VS vygenerovaným v minulých letech (bankovní účet číslo 1760579339/0800)
  2. Hotově do pokladny OÚ Lešná (matrika)

 
 

TS Valašské Meziříčí s.r.o. - Marius Pedersen Group

Seznam a ceník přebíraných odpadů

Název opadu  Jednotková cena  bez DPH
Olověné akumulátory  Zdarma
Papír, lepenka  Zdarma
Sklo - recyklovatelné  Zdarma

Zářivky a jiný odpad obsahující rťut

rozbité zářivky

 0 ZO

 85 Kč / ks

Vyřazené zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (ledničky)  Zdarma
Baterie, akumulátory, netříděné baterie obsahující rtuť  Zdarma
Vyřazené elektrické zařízení - monitory ZO  Zdarma
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky nevedené pod čísly 200121, 200123  Zdarma
Čisté PET, čisté čiré folie vytříděné  Zdarma
KOVY  Zdarma
Objemný odpad - komunální z domácností  2,20 Kč / kg